Trestní podnět GIBS a OSZ Prostějov k šesté konfiskaci výzkumnické farmy dne 3.9.2015

Níže uvedený trestní podnět zaslaný rovněž GIBS (o 14 dní později v reakci na odmítavé rozhodnutí OSZ Prostějov) s důkazy zločinů proti lidskosti olomoucká policie bez odůvodnění odložila, že se má věc řešit v pozici obviněného, když k žádnému obvinění nedošlo


Generální inspekce bezpečnostních sborů
18. oddělení pro Moravskoslezský a olomoucký kraj
pracoviště Ostrava
Sabinova 811
721 00 Ostrava–Svinov

Č.j.  GI-P-1289-3/2015
   
                                                                                        Ostrava 27. října 2015                                                  

                                                                                 Počet listů: 1
                                                                                 Přílohy: 0   


Pan Dušan Dvořák

                                                       email:dusandvorak@seznam.cz

                                                             

Vaše podání ze dne 17.10.2015 – žádost o doplnění

Dne 19.10.2015 bylo na email Generální inspekce bezpečnostních sborů „podatelna@gibs.cz“ doručeno Vaše podání ze dne 17.10.2014, které je v předmětu zprávy označeno jako „žádost o informace ze zákona o informacích“, obsahující jednak žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy tato je vyřizována samostatně 1. odborem – oddělení organizační, jednak podání Vámi označované jako „trestní podnět a žádost o šetření věci GIBS“, jež byla přidělena k vyřízení zdejší organizační součásti 18. oddělení, pracoviště Ostrava.
Jelikož Vaše podání není opatřeno elektronickým podpisem, žádám Vás tímto ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 tr. řádu o doplnění tohoto podání,  tak, aby bylo buď opatřeno elektronickým podpisem, a v případě, že tímto nedisponujete, podejte oznámení písemně v poštovním styku, případně osobně v sídle Generální inspekce bezpečnostních sborů v Ostravě, na adrese Sabinova 811, 721 00 Ostrava-Svinov.
Dále Vás ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 tr. řádu žádám o doplnění tohoto podání tak, aby z tohoto bylo patrné, kdo konkrétně a jakým způsobem se měl dopustit protiprávního jednání, kdy upozorňuji na skutečnost, že věcná příslušnost Generální inspekce bezpečnostních sborů je dána § 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, přičemž Generální inspekci bezpečnostních sborů nepřísluší přezkoumávat pravomocná rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Současně stanovím lhůtu pro doplnění tohoto podání  do 10.11.2015.
                                                                                 
Požadované zašlete k výše uvedené spisové značce.

                                                                                             plk. Ing. Jan M I C H E L
                                                 
                                                                                       vedoucí 18. oddělení GIBS Ostrava

Zpracovává: pplk. Mgr. Milan Týn   

Reakce na výzvu, kdy byla GIBS žádána sdělit, pod jakým č.j. šetří trestní podnět uvedený níže a zaslaný GIBS


Generální inspekce bezpečnostních sborů

Sabinova 811, 721 00 Ostrava–Svinov

Věc: reakce na výzvu č.j.  GI-P-1289-3/2015 ze dne  27. října 2015        

1.    K vašemu přípisu sděluji a níže potvrzuji podpisem, že jsem uvedený podnět podal.
2.    Nevím, co mám v podnětu věcně doplnit, popis trestných činů dle § 401 a 149 včetně odstavce 4 je uveden v trestním zákoníku, máte označeno, co se stalo, doloženo to lékaři, také máte označeno, kdo to udělal a jak to udělal.  
3.    Protože jsem daný podnět dal již v září také policii, nejen OSZ Prostějov, kteří trestné činy dlouhodobě páchají a prostějovské policisty dle mého soudu zneužívají k trestné činnosti, olomoucká policie se tímto podnětem údajně zabývala. Protože olomoucká policie dne 22. 10. 2015  pod č. j. KRPM- 113600-8/ČJ-2015-140516 uvedla, že údajně kvalifikovaným posouzení došla k závěru, že se trestný čin nestal, aniž by vážná podezření jakkoliv vyvrátila a věc skutečně šetřila a vyšetřila, předal jsem dnešního dne olomoucké GIBS na uvedené olomoucké policisty trestní podnět za zneužití pravomoci, nadržování a podporu trestného činu, popř. podání podnětu soudu na zahájení řízení o právní způsobilosti uvedených policistů.
4.    Protože si myslím, že by bylo účelné, aby se věcí zabýval pouze jeden kontrolní útvar policie, prosím vás, abyste mi na dusandvorak@seznam.cz sdělili, jestli věc z hlediska obsahu – tzn. trestného činu daných olomouckých policistů - budete šetřit vy, nebo olomoucká GIBS a která složka GIBS bude šetřit prostějovské policisty, kteří byli o spáchaných zločinech opakovaně informováni. Ještě jednou opakuji. Myslím si, že prostějovští policisté byli opakovaně zneužiti, ale doložit to nemohu žádným důkazem, říkali mi totiž zhruba od roku 2011 (třetí konfiskace), že musí plnit rozkazy OSZ Prostějov a když to soud schválí, že s tím oni nic dělat nemohou, což chápu.
5.    Nicméně tímto vám podnět doplňuji ještě o jeden závažný skutek, kde se prostějovští policisté nemohou vymlouvat, že jen plnili rozkazy a svádět to na OSZ  nebo OS Prostějov, jak v posledních letech činí. Při první konfiskaci 18. 9. 2009 se policistům ztratilo až 90% zkonfiskovaného konopí a v důsledku opět velice trpěli a zemřeli lidé. Když to dalo Policejní prezidium vyšetřovat v roce 2011 (stejně tak Krajské ředitelství Olomouckého kraje), všechny stupně státních zastupitelství to zakázaly vyšetřovat, což máte přehledně zdokumentováno zde http://osz-prostejov.blogspot.cz/ v bodech 7 a 8 na titulní straně i s čísly jednacími.
6.    Na velké nesrovnalosti v tvrzení prostějovských policistů v roce 2009 při první konfiskaci jsem přišel až nyní při zpracování páté ústavní stížnosti ve věci práva na léčbu a výzkum konopí a zítra tuto ústavní stížnost, která vám může dodat velmi silnou právní argumentaci, a budete asi v šoku, až ty podvody soudů a přímo vlády budete číst na důkazech, zveřejním na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/ Na http://policie-cr.blogspot.cz/ uvidíte následující oskenované dokumenty, kde v bodu 1 policejní OKTE Frýdek Místek píše dne 14. 8. 2009 k analýze údajně našeho konopí, že na základě vzorku zaslaného 13. 8. 2009 jsou výsledky takové a takové. Jenže v bodu dva vidíte, že prostějovští policisté píší, že teprve 14. 8. 2009 vzorek zasílají k analýze. Pak následovala první domovní prohlídka, konfiskace, obvinění, obžaloba a trest, jenže bez jediného důkazu, na mé straně byl prospěch, na jejich zločin a tak se všichni navzájem kryjí.
7.    Jenže v té páté ústavní stížnosti vidíte v kapitole měření obsahu THC v konopí, že OKTE Frýdek Místek má zcela odlišné způsoby měření, které dostanou do vězení každého. Jak je doloženo, Jihomoravská policie píše, že to dělá úplně jinak. Jenže jsou v tom možná nevině, protože Kriminalistický ústav píše, že se to má dělat zase jinak a korunu tomu nasazuje ministr vnitra, který řekne zase něco jiného v interpelaci poslance. A lidé pak chodí do vězení, protože výsledky měření mohou být až stonásobně odlišné. V té ústavní stížnosti máte tři excelentní a rozhodně v ČR nejlepší znalce, aby to posoudili. Jiný znalec zase doložil, že umřeli lidé (mám svolení říci jen dva, paní Novotná a pan Kodym, což je ve stížnosti doloženo i na jejich filmové vyjádření).
                                                                                                                     
V Ospělově dne 27.10 2015    Dušan Dvořák, 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
 

Údajně nesrozumitelný podnět


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 


GIBS, Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6
 
OSZ, Rejskova 14, 796 85  Prostějov


Předně se domnívám, že označení podezřelí pachatelé OČTŘ Prostějov se nemohou podílet na šetření této závažné vlastní trestné činnosti, nebo ji dokonce soudit, proto je věc zaslána Generální inspekci bezpečnostních sborů k řádnému šetření

Věc: Trestní podnět a žádost o šetření věci GIBS, resp. reakce na výzvu státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z OSZ Prostějov č.j. ZN 1946/2015-10 ze dne 14.10.2015 k doplnění trestního podnětu na spáchání trestných činů v letech 2009 – 2015 prostějovskými OČTŘ také dle odst. 4 § 149 a 401 trestního zákoníku, zejména pak státním zástupcem OSZ Prostějov Mgr. Ivo Černíkem (podává podněty ke konfiskacím, byl přítomen hl. líčení 2 T 104/2010 včetně obnovy v roce 2013, podal žalobu 2 T 65/2011 atd.), vedoucí OSZ JUDr. Naděždou Kezniklovou (zakázala věc policii vyšetřovat, v rozporu se zákony -  doloženo rozhodnutím Nejvyššího soudu č.j. 3 Tz 1/2012 - kryla nezákonné jednání st. zástupce Černíka)  a JUDr. Libuší Bártlíkovou (dávala rovněž podněty ke konfiskacím, navrhovala ochranná opatření v letech 2013 -2014) a ze soudců JUDr. Karin Vrchovou a JUDr. Adélou Pluskalovou (schvalují konfiskace a domovní prohlídky bez relevantních důkazů od OSZ,  např. police nemá žádnou právní normu, jak v době legality pěstování konopí určit vzorek konopí na měření obsahu THC, OSZ neumí doložit oponenturu k  §§ 28 31,odst. 1 trestního zákoníku ad., viz níže), soudci OS Prostějov jsou pravidelně i mediálně informováni o spáchaných zločinech), JUDr. Petrem Vrtělem a JUDr. Vladimírem Váňou (kteří jako vedoucí OS byli o této trestné činnosti opakovaně informováni a žádáni o pomoc, stejně tak nepodali podněty na kárné řízení se soudci a především a hlavně s dále označenou soudkyní) Mgr. Ivonou Otrubovou, která ve všech procesech konfiskací výzkumnické farmy od roku 2010 -2015 (celkem 7 řízení včetně obnov) kryla trestnou činnost státních zástupců a soudců zneužívajících policii k páchání zločinů
Předně se domnívám, že označení podezřelí pachatelé OČTŘ Prostějov se nemohou podílet na šetření této závažné vlastní trestné činnosti, nebo ji dokonce soudit, proto je věc zaslána Generální inspekci bezpečnostních sborů k řádnému šetření


 Trestnímu podnětu sděluji

1.      Pokud je výzva OSZ daná emailovým podáním, rovněž tak činím, nehledě na fakt, že díky emailovému podání je možné lépe pracovat s důkazy, neboť ty jsou v oskenovaných materiálech nebo na You Tube, viz např. důkaz, že konopí léčí také rakovinu nejen paliativně, ale i kurativně v přednášce profesora Manuela Guzmána z loňského roku, kdy tým Manuela Guzmána tento objev učinil již v roce 1994, viz jeho přednáška na konferenci Cannafest 2014 v Praze https://www.youtube.com/watch?v=lHI6RcTKdNk, nebo přednáška jeho kolegyně profesorky Cristiny Sanchez letos na Cannabis Medical Conference v Praze (4 den) http://www.medical-cannabis-conference.com/cs/prezentace nebo souhrnné studie a vysvětlení http://www.alchimiaweb.com/blogfr/82-etudes-scientifiques-efficacite-cannabis-contre-cancer/ Přednáška podavatele o výsledcích výzkumu pro konferenci Cannafest 2015 a konferenci Cultiva 2015 na http://www.konopijelek.cz/ko/pdf/Cannabis_is_The_Cure.pdf Zde je naopak doložena přednáška podavatele a MUDr. Iriny Hubeňákové o léčbě diabetes a prevenci amputací diabetické nohy (10 tisíc ročně jen v ČR) na konferenci Cannafest 2014 https://www.youtube.com/watch?v=LSLGnGiijE4


2.      K trestnímu podnětu se den před konfiskací dne 2. září 2015 v Olomouci na kameru opětovně vyjádřili onkologicky nemocní občané zapojení do výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék, jehož je podavatel vedoucím, kteří opětovně přišli o svůj vysoce účinný lék trestným činem nejen dle § 149 a a 401 trestního zákoníku, viz důkaz (video na You Tube s výpovědí občanů, že užívání léčivého konopí je pro dané občany s onkologickým onemocněním životně důležité, což opakovaně občané doložili soudům a policii a státnímu zastupitelství písemně a je podepřeno zákonem č. 50/2013 Sb. a ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb., resp. 236/2015 Sb.. – viz indikace onemocnění a podávání konopí) https://www.youtube.com/watch?v=NpoVSWo9NXY&feature=youtu.be

3.      Prostějovská soudkyně Vrchová a prostějovský státní zástupce Černík od roku 2009 nejčastěji žádají v rámci tzv. neodkladných úkonů konfiskaci majetků podavatele a nevládních organizací participujících na výzkumu, přestože je jim a všem výše uvedeným známo, že svým jednáním (konfiskacemi – zneužití funkce, poškození cizích práv, presumpcí viny, kooperací na trestném činu) způsobili v roce 2015 již zcela určitě vědomě ublížení na zdraví občanů, a to včetně ublížení na zdraví s následkem smrti dle § 149 odst. 4 trestního zákoníku, což prostějovskému soudu (soudkyni Ivoně Otrubové soudící všechny kauzy podavatele a všem předsedům soudu) i policejnímu prezidentovi doložil rovněž lékař - soudní znalec, viz důkaz (vyjádření soudního znalce MUDr. Radka Matlacha o způsobených zločinech na) http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-radek-matlach.html , stejně jako nemocní, viz důkaz (vyjádření onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma- umučen v roce 2011) http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/rndr-petr-ladislav-kodym.html  nebo vyjádření MUDr. Aleše Skřivánka k ojedinělým terapeutickým efektům kanabinoidů na další onemocnění a žádajícího Evropský soud pro lidská práva okamžitě zastavit kriminální aktivity státních zaměstnanců vůči výzkumu Cannabis is The Cure/Konopí je lék a kriminalizaci podavatele podnětu, viz důkaz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-ales-skrivanek-phd.html nebo vyjádření MUDr. Iriny Hubeňákové pro Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku k nepotřebě amputací tzv. diabetické nohy při cannabisterapii (až 10 tisíc zbytečných amputací ročně jen v České republice, což při pouhé podhodnocené 50% účinnosti představuje škody cca 5 miliard korun ročně dle studie Diabetologického centra v Praze a náklady roku 2003 rok po amputaci!), viz důkaz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/mudr-irina-hubenakova.html  nebo notářsky ověřené vyjádření těžkou formou RS nemocné Martiny Sedláčkové, viz důkaz na http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/martina-sedlackova.html a celá řada dalších doložených důkazů a dále také výpovědí občanů zapojených do výzkumu ve filmových dokumentech Konopné pašije a Rok konopí na You Tube (viz v roce 2011 státními orgány vědomě umučená Olga Novotná uvedená v pěti sekvencích filmu Konopné pašije dokládající v roce 2010 prostějovskému soudu v prvním trestním řízení podavatele podnětu obviněného dle § 283 TZ, resp. 187 TZ, úspěšnou léčbu rakoviny konopím-kanabinoidy, nebo též výpověď onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma, viz též výše uvedený prosebný dopis všem poslancům od pana Kodyma)

4.      Když v roce 2011 podalo policejní prezidium z popudu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, které byl podavatel podnětu ředitelem (viz důkaz s vyjádřením hlavního města Prahy na http://praha-eu.blogspot.cz/, že vznik kliniky finančně podpořilo)  podnět prošetřit trestné činy způsobené občanům jednáním prostějovských státních zaměstnanců konfiskacemi farmy podavatele podnětu, viz důkaz v podnětu soudního znalce MUDr. Matlacha policejnímu prezidentovi výše uvedený, všechny stupně státních zastupitelství toto zakázala policii vyšetřit a stejně tak tak zakázala státní zastupitelství vyšetřit záhadný úbytek váhy zkonfiskovaného konopí v prostějovských skladech z první a druhé konfiskace  – viz výše podnět MUDr. Radka Matlacha a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a viz důkaz (zákaz vedoucí OSZ Prostějov Naděždy Kezniklové věc vyšetřovat – příloha číslo 13): http://ustavnisoud.blogspot.cz/2013/12/prilohy-0-33.html

5.      Výše uvedení státní zástupci soudci, resp. všechny soudy včetně ústavního a státní zastupitelství včetně nejvyššího nemalé zločiny státních zaměstnanců proti občanům dosud vědomě a nezákonně kryjí a stejně tak Evropský soud pro lidská práva, přestože bylo na důkazech doloženo (viz patnáctá marná žádost o policejní ochranu od roku 2009 na http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/15-marnych-zadosti-o-policejni-ochranu.html ), že byl zcela vědomě popřen § 31, odstavec 1 trestního zákoníku vylučující trestnost skutku, neboť společensky prospěšného jednání nelze dosáhnouti jinak, než pěstováním a zpracováním vhodných genetik vhodnými metodami, neboť Cannabisterapie je nejen cenově (cca 25-50 tisíc Kč měsíčně) občanům nedostupná (ve spisu z prvního a druhého trestního řízení je doloženo ve více než 300 identifikovaných dohod s občany na léčbě konopím a vypěstování léčivého konopí, nezaměňovat s marihuanou, která je s vysokým obsahem THC dostupná v lékárně ke kouření bez obsahu hlavní léčivé látky, kanabidoilu CBD, který omamný efekt kanabinoidu THC snižuje, přes 90% občanů ve výzkumu konopí nekouří a nepoužívá tyto vysoce omamné genetiky!)

6.      Stejně tak se žádný soud a státní zastupitelství neuměly a neumějí dodnes vyrovnat s tím, že byl a je konfiskací majetku podavatele a nevládních organizací zapojených do výzkumu zcela zásadně popřen § 28 trestního zákoníku, neboť již v prvním trestním řízení bylo manželkou podavatele a lékaři doloženo a stejně tak i v roce 2015, že podavatel podnětu se úspěšně léčí pomocí konopí, leč to je zcela, nebo cenově zcela nedostupné a nedostupné i z hlediska pro podavatele vhodných genetik a metod zpracování (dostupné jsou pouze vysoce omamné holandské genetiky určené ke kouření - tzv. marihuana, vhodné na max. 5% onemocnění), viz důkaz ve scanu originálu vyjádření lékařů a soudem ustanovené lékařky podavatele MUDr. Dagmar Přikrylové na  http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/mudr-dagmar-prikrylova-mudr-miloslav.html

7.      Tato vědomá právní korupce při krytí spáchaných zločinů státních zaměstnanců se děla a děje za situace, kdy judikatura Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU označila cannabisterapii a její výzkum za netrestný skutek, což bylo soudům a státním zástupcům doloženo, tito se s tím rovněž nikdy nevyrovnali, viz Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). Zdroj práva EU: Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36).

8.      Jak je doloženo na důkazech ve čtyřech zamítnutých ústavních stížnostech (konfiskace 2009-2012) podavatele trestního podnětu zamítnutých bez jakéhokoliv vyrovnání se s právní argumentací podavatele (viz http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/06/prvni-ustavni-stiznost-v-roce-2012.html a http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/07/druha-ustavni-stiznost-ivus-485912.html a http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/07/treti-ustavni-stiznost-ii-us-131113.html a http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/07/ctvrta-ustavni-stiznost-cj-iius-28914.html ), žádný soudce a státní zástupce neoznačil za nezákonné získání důkazů policí ve věci
a)                           údajného nadlimitního obsahu THC ve zkonfiskovaném konopí podavatele, když, jak je doloženo v páté  ústavní stížnosti zpracované podavatelem na http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html a další připravované stížnosti, viz http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/08/verze-k-1srpnu-2015.html, policie nejenže nemá konopí zkonfiskované podavateli v letech 2009 -2014 vůbec zvážen dle zákonných definic konopí, dále, že konopí policie nikdy neměřila na obsah THC dle alespoň jedné ze tří definic konopí dle zákona o návykových látkách v § 2, nebo dle trestního práva a zde uvedené definice v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 a policie neumí dodnes doložit, jak policie určuje vzorek měření z pole (existují pak stonásobné rozdíly, viz důkaz doložený znalcem - Doc. Lumír Hanuš http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/docrndr-lumir-ondrej-hanus-drsc-drhcmult.html) a policie neumí doložit ani při interpelaci ministra vnitra olomouckým poslancem Martinem Novotným, pod jakým číslem jednacím byl kdy policejně určen postup měření obsahu THC v konopí a získání reprezentativního vzorku k měření na obsah THC a rozhodně není pravdou tvrzení (a neexistuje pro to jediný důkaz)  v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 11 Tdo 181/2015, že policie při konfiskacích u podavatele postupovala v případě měření obsahu THC ze vzorku dle metodického postupu EU, což na důkazech vyvrátil znalec doc. Peter Ondra, viz  důkaz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/doc-rndr-peter-ondra-csc.html a dále toto vyvrátil podavatel opakovaně, když doložil, že díky neexistenci metodické normy k určení reprezentativního vzorku konopí pro měření na obsah THC policie vyhodnotí jako nelegální konopí i certifikované konopí prošlé přísnou unijní metodikou a zapsané v odrůdových knihách, důkaz viz např. konfiskace v roce 2012 a nadlimitní vyhodnocení odrůdy Finola, vzorek číslo dva http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/konfiskace-2012-vysledky-policejniho.html
b)                          Nejvyšší soud si ke krytí této závažné trestné činnosti uvedených prostějovských státních zástupců a soudců v případě prvního trestního řízení podavatele dokonce vymyslel nepravdu, viz č.j. 8 Tdo 1231/2011, že podavatel
a.       má údajně zákonnou povinnosti mít povolení k pěstování a zpracování konopí k pokusnickým a průmyslovým účelům, což nebylo pravdou, protože hlášení o pěstování konopí Celní správě se děje až od 100 m2 pěstební plochy/osobu a zpracování konopí k pokusnickým a průmyslovým účelům bylo dokonce až do přijetí nenotifikované – nevymahatelné - právní normy č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) uvedeno bez omezení obsahu THC, byť dané konopí podavatel nepěstoval, viz znění §§ 29 a 5,odst. 5 zákona o návykových látkách od 20.5.2004 do 1.4.2013
b.      extrahoval pryskyřice konopí a porušil tak údajně § 15 zákona o návykových látkách, pro což neexistoval a neexistuje jeden jediný důkaz a výše uvedené doložené sdělení soudního znalce Petra Ondry toto rovněž vylučuje, viz též http://konopijelek.blogspot.cz/2014/10/analyzy-kanabinoidu.html
c.       že údajně nemusí Nejvyšší soud položit předběžné otázky podavatele Soudnímu dvoru EU ve věci nevymahatelnosti ustanovení výroby konopí dle povinnosti Směrnice 98/34/ES v novelizacích zákona o návykových látkách Evropské komisi, viz http://court-european.blogspot.cz/, což je jednání v rozporu s čl. 267 odstavec 3 Smlouvy o fungování EU, vědomě nepravdivým tvrzením Nejvyššího soudu odporujícím evropské veřejné databázi TRIS a následné notifikaci novelizace technických předpisů  § 5,odst 5 a 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013 Sb pod č. 2012/329/CZ v databázi TRIS, viz důkaz v rozhodnutích UNMZ, Parlamentního institutu a MZČR na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ , že daný předpis údajně nemusí být oznámen Evropské komisi, protože konopí je údajně prekurzor, což v roce 2015 vyvrátila na soudně znaleckém vyjádření Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, viz důkaz - druhý dodatek ústavní stížnosti http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html a dále nepravdivě Nejvyšší soud opakovaně uvedl (viz též č.j. 11 Tdo 181/2015) , že unijní Nařízení ES o prekurzorech je implementováno přímo do zákona, a proto údajně nemusí Nejvyšší soud položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, což až v roce 2015 vyvrátil ústavní soud ve správním řízení č.j. Spr. US 578/15 a Spr. ÚS 433/15, viz důkaz na http://pravnistat.blogspot.cz/, kdy nejenže Nařízení ES nejde implementovat do zákona (ví student prvního ročníku práv), ale pro tvrzení NS neexistuje jediný důkaz, judikatura, či právní norma, jak ve správním řízení doložil ústavní soud a ústavní soud v roce 2015 rovněž uvedl, že neexistuje judikatura, jak má policie určovat vzorek konopí k měření obsahu THC a neexistuje judikatura a výklad, co znamená zakázané jednání dle § 15 zákona o návykových látkách, stejně jako pokusnické bádání s konopím, stejně jako neexistuje judikatura, zda lze či nelze společensky prospěšného jednání dosáhnouti jinak a zda pěstování a zpracování konopí k terapii a výzkumu rovněž naplňuje ustanovení trestního zákoníku o krajní nouzi. 

9.      Je doložitelné, že ústavní soud ani ministři spravedlnosti, kterým nevládní organizace a občané ve prospěch podavatele podávali podněty pro porušení zákona, se s uvedenou právní argumentací v rozporu se zákonem vůbec právně nevyrovnal a odmítl přikázat předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, naopak, exekutiva a zákonodárci v roce 2012 rychle změnili právní normy o obhajobu a právní argumentaci podavatele podnětu a podavateli podnětu Česká republika ústavně garantované právo nepřiznala, naopak se jej snažila na podnět podavateli podnětu naprosto neznámé soudkyně na Praze 3 omezit na právní způsobilosti, což nelze označit než vědomý exekutivně-justiční  kartel a zneužití úřední funkce k ochraně způsobených a dále působených zločinů občanům (viz důkazy: http://evropsky-kartel.blogspot.cz/) a proti takovému jednání státních orgánů vůči podavateli podnětu protestovali i emeritní rektoři Univerzity Palackého v Olomouci, viz důkazy - prof. Josef Jařab na http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/profphdr-josef-jarab-csc.html a prof. Jana Mačáková, viz  http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/prof-mudr-et-phdr-jana-macakova-csc.html, stejně jako poslanec a exprimátor Olomouce Martin Novotný dlouhodobě a opakovaně, viz http://sanitasanimae.blogspot.cz/2014/09/martin-novotny.html jemuž v odkazovaném důkazu ministr vnitra neumí v roce 2015 rovněž doložit, jak lze společensky prospěšného jednání uvedeného v § 31 odst. 1 trestního zákoníku dosáhnouti jinak než pěstováním a zpracováním konopí (ministerstvo zdravotnictví povolení nevydává a je zákonem přikázáno vítězi tendru SUKLu pěstovat pouze nevhodné genetiky konopí ke kouření, navíc ve složení nepodepřené klinickým výzkumem, což je v rozporu s lékovým zákonem nehledě na extrémní cenu za terapii) a ministr vnitra poslanci nepravdivě uvádí, že jednání policie je v souladu se zákonem a policie údajně měří obsah THC dle metodiky OSN, což je další z nedoložených tvrzení.

10.  Česká republika, jak je doloženo níže, změnila právní normy, kterými se podavatel v prvním trestním řízení (první konfiskace) bránil při opakovaném obvinění za údajné porušení § 283 TZ -  po prvním odsouzení bylo podavateli kvůli jeho údajné právní nezpůsobilosti zakázáno se v dané věci soudit (žaloby byly staženy i přes stížnosti včetně ústavní), což označil v roce 2015 významný český soudní znalec a primář ochranné léčby MUDr. Jiří Švarc, PhD. ve znaleckém posudku na podavatele č. 750 za odborně mylný postup předchozích - prostějovskými soudy, státními zástupci a policíí povolaných - „znalců“, protože podle podrobného posudku a závěrů znalce Švarce a všech justici i znalci doložených důkazů a svědectví byl a je podavatel podnětu vždy právně způsobilý a žádnými bludy netrpí a netrpěl a soudní znalec MUDr. Jiří Švarc, PhD doložil, že soudní znalci se vůbec nezabývali duševními projevy podavatele podnětu v době skutku, ale naopak se zabývali údajnou trestnou činností podavatele podnětu, což jim jako znalcům vůbec nepříslušelo. Podavateli podnětu bylo dokonce v roce 2012 úředně zakázáno pracovat a byl mu ustanoven plný invalidní důchod a v roce 2013 změněna údajná trestná činnost podavatele podnětu (nedoložená však důkazy) v prvním trestním řízení (první konfiskace), kterou ošetřující lékařka podavatele podnětu, viz výše, tak soudní znalec považuje za nepatřičnou a nedůvodnou a jde jen o nezákonný kartel soudu a státních zástupců s určitými znalci kryjícími trestnou činnost prostějovských státních zaměstnanců, protože důkazy o zločinech na členech výzkumu byly znalcům vždy doloženy, tito se s nimi však nijak nevyrovnali ani jako občané ctící právní stát, natož lékaři a znalci k tomu. 

11.  Konkrétně změnila ČR tyto právní normy uvedené v obhajobě podavatele v prvním trestním řízení – viz výše první ústavní stížnost:
                           a)      určení vzorku konopí k měření obsahu THC z celého objemu rostliny konopí včetně kořene uvedeného pro trestní právo v definici v příloze č. 1. A. 1. v nařízení vlády č. 455/2009 Sb. na nezákonnou a vysoce kreativní definici vzorku konopí k měření obsahu THC uvedenou v příloze č. 1. A. 1. nařízení vlády č. 3/2012 Sb. s platností od 5.1.2012 (vše kromě kořene, stonků, větviček a semen) odporující všem třem zákonným definicím konopí dle § 2 zákona o návykových látkách, kdy dochází zcela jednoznačně k porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod a z dané definice nelze vůbec vyvodit závěr o určení reprezentativního vzorku konopí na poli k měření na obsah THC jako dle podrobné metodické normy EU a daná podzákonná právní norma a neexistence určení zákonného vzorku k měření obsahu THC v konopí je daným prostějovským státním zástupcům a soudcům známo, čili vědomě porušují zákon i v této oblasti
                                b)      Evropské komisi vědomě neoznámená – nevymahatelná změna zacházení s konopím k bez povolení úřadů v §5 , odst. 5 zákona o návykových látkách na zacházení s konopím s limitem do 0,3 % THC  dle návrhu z předloženého zákona č. 50/2013 Sb. dne 1.2.2012 se schválením ve Sbírce a platností ode dne 1.4.2013, viz zejména vyjádření UNMZ v bodu 8.b.c. výše k nevymahatelnosti celé novelizace č. 50/2013 Sb., což nezákonně odmítá nechat nejvyšší soud jako povinný dle čl. 267 SFEU posoudit jediným oprávněným soudem – Soudním dvorem EU od roku 2010 (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011 - 11 Tdo 181/2015), což je dle tří nálezů ústavního soudu porušení čl. 36 a 38 Listiny základních práv a svobod (právo na spravedlivý proces a zákonného soudce)
                              c)      Notifikace dne 21.5.2012 ustanovení technického předpisu §5 , odst. 5 zákona o návykových látkách dle povinnosti Směrnice 98/34/ES po provedení výše uvedené klíčové změny daného technického předpisu k zacházení s konopím na nový limit včetně notifikace drobné změny § 8, KTERÝ MĚL BÝT NOTIFIKOVÁN JIŽ zásadní NOVELIZACÍ  Č. 141/2009 SB. (a tedy podavatel neměl být shledán vinným v prvním trestním řízení 2 T 104/2010 i z tohoto důvodu vyplývajícího z unijního práva), což činí DANÉ úkony vůči podavateli z hlediska unijního práva neplatnými-nevymahatelnými, když v rozhodnutí soudů vůči podavateli včetně ústavního, který na nejvyšší soud vždy jen odkazoval (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011 - 11 Tdo 181/2015 a výše uvedené ústavní stížnosti), bylo vědomě nepravdivě uvedeno, že uvedené změny výroby konopí nepodléhají notifikaci u Evropské komise a není tedy údajně potřeba předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, což notifikace §§ 5, odst. 5 a 8 zákona o návykových látkách dle novelizace zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014 vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ zcela explicitně vyvrací (viz rozhodnutí Soudního dvora k notifikaci č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti vyplývající dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05).

12.  V důsledku neoznámení změn výroby konopí v §§ pěstování a specifického léčebného zpracování konopí dle §§ 15, 24 a) a 24b) zákona o návykových látkách jsou konfiskace podavatele podnětu z unijního práva i v roce 2014 a 2015 konány rovněž vědomě v rozporu se zákonem, viz důkaz - rozhodnutí UNMZ potvrzující neoznámení těchto technických předpisů Evropské komisi na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/rozhodnuti-unmz-cr-ze-dne-129-2014-cj.html  Prostějovskému soudu a státnímu zastupitelství byla před šestou konfiskací poskytnutá komplexní právní argumentace vylučující trestnost jednání podavatele podnětu, která je však bez jakéhokoliv právního odůvodnění a doložení důkazů odmítána - http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/2014/10/pravni-argumentace-k-netrestnosti.html - přestože jsou doloženy enormní škody a tragédie způsobené jednáním státních orgánů a na straně podavatele je doložen jen prospěch, který nelze dosáhnouti jinak než pěstováním a zpracováním konopí a jde o zákonné jednání označované vědomě mylně nezákonným se snahou věc a podavatele podnětu psychiatrizovat a bagatelizovat zločiny namísto policejně a justičně věc řádně vyšetřit.


V Olomouci dne 14. října 2015

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.