Orgány činné v trestním řízení jako státem organizovaný zločinOkresní státní zastupitelství Šumperk
Na vědomí
Okresní soud Šumperk


Věc: Doplněné trestního oznámení ve věci pana Marka Rybáře (narozen dne 11.prosince1977, Škvorecká 1931/5, Strašnice, 100 00  Praha 10) ze dne 10. 9. 2016 na poškození cizích práv a zdraví občanů, útisku, omezení osobní svobody (celá předběžného zadržení) v důsledku zneužití funkce úřední osoby (policie jednala po právním poučení) a návrh na okamžité navrácení policejně zkonfiskovaného majetku (konopí a produkty konopí) v jejich rodinném objektu Lukavice čp. 30, p.  Zábřeh na Moravě I, okres Šumperk, PSČ 789 01 a okamžité šetření trestního oznámení poškozeného (oběti) a oznamovatele TČ krádeže konopí pana Marka Rybáře ze dne 9. 9. 2016 v dopoledních hodinách na důvodně podezřelého pachatele krádeže konopí – souseda v Lukavicích č. 29 – pana E. H. a jeho syna


Oznamovatel – zmocněnec (důvěrník) poškozeného (oběti) dle § 50 odst. 1 t.ř. a spolu poškozený: Nevládní organizace a asociace Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedou správní rady Dušanem Dvořákem ve spolupráci se zřizovateli Edukativní konopné kliniky nevládními organizacemi Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, společně korespondenčně Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 ve společném zastoupení předsedou správní rady Art Language Factory,z.s. Josefem Pospíšilem


Odůvodnění ze dne 10. 9. 2016

1)    Oznamovatel – spolu poškozený je vlastníkem ukradeného a policejně zkonfiskovaného majetku v objektu Lukavice čp. 30, určeného pro výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a cannabisterapii také pana Marka Rybáře, který je členem správní rady (čestná funkce) veřejně prospěšné nevládní organizace Art Language Factory,z.s. (právě probíhá přeregistrace), členem výzkumu a členem Konopné církve (od 14. 7. 2016 probíhá správní registrační řízení).
2)    Ukradené a policejně zkonfiskované konopí bylo pěstováno a zpracováno v nemovitosti matky poškozeného (oběti) paní Dany Helbichové (rovněž tak poškozené, stejně jako její matky, 84 let) v souladu s §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a judikaturou Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) a judikaturou unijní (Soudní dvůr EU, č.j. C‑137/09, Josemans, bod 36 – výzkum a léčba), což bylo zmocněncem (důvěrníkem) poškozeného (oběti) sděleno do telefonu vedoucímu policejního zásahu.
3)    Policie namísto šetření trestního oznámení (opětovné) krádeže majetků podezřelým sousedem pana Marka Rybáře tento trestný čin urgentně nevyšetřuje, ale odvezla a již 24 hodin drží v CPZ v Šumperku pana Marka Rybáře, který se tak stal dvojnásobnou obětí trestného činu.  
4)    Spis je veden od 9.9.2016 pod č.j.: KRPM-118885/TČ-2016-140971    
5)    S tragickými dopady takového jednání OČTŘ byla justice, zákonodárci a exekutiva seznámena již v roce 2008, v roce 2011 také soudním znalcem, citujme: „V důsledku (konfiskací) došlo k zabití a zmrzačení občanů ….“, důkaz zde http://soudniznalec.blogspot.com/
6)    Dodejme např., že apoptoza buněk rakoviny kanabinoidy byla vědecky doložena již v roce 1994, cena velmi omezené cannabisterapie (pouze nezpracovaný cannabis flos-květ, pouze 4 druhy) v lékárně v limitu vyhlášky 236/2015 Sb. je přes 50.000,- Kč/měsíčně.
7)    Licenci k výrobě konopných léčiv (nenotifikovaný § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách) však MZ ČR a SUKL nevydává, přestože tím hrubě porušuje mezinárodní úmluvy (viz „Kdo bez povolení …, bude potrestán).  
8)    Uvedeným jednáním OČTŘ došlo kromě výše označených trestných činů (policie jednala poučena oznamovatelem sdělením, že tak to dělá daný komisař 10 let a nebude to měnit), tak k porušení čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech (zákaz mučení), ale také unijního práva (Směrnice 2015/1535, dříve ES/98/34).
9)    V případě, že naše oznámení a návrhy nebudou akceptovány, budeme žádat soud předložit Soudnímu dvoru předběžné otázky a požádáme Evropský soud pro lidská práva o vydání předběžného opatření dle čl. 39 z důvodu ochrany života a zdraví, což ČR systematicky porušuje od vstupu do EU a novelizace ustanovená výroby konopných produktů bez notifikace u Komise. Rozhodně budeme trvat na provedení kvalitativních a kvantitativních analýz dle přílohy 2 vyhlášky č.236/2015 Sb., neboť na důkazech doložíme širší spektrum terapeutického působení, než monopolizované konopí cenově nedostupné občanům za až 50 tisíc měsíčně v lékárně.
10)  Pokud bude konopí dále neodborně zpracováno, může dojít k jeho znehodnocení (zapaření, plísně, znečištění). V daném případě budeme žádat spojit trestní oznámení s odškodněním.


Dodatek podnětu ze dne 10. 9. 2016 označeného jako Naléhavé

Následně po odeslání emailem tohoto výše uvedeného naléhavého podnětu, Policie ČR se souhlasem OSZ a OS provedla domovní prohlídku pana Marka Rybáře v Praze a zabavila další výzkumnický materiál pro cannabisterapii. Proti tomuto jednání také podáváme rovněž stížnost a trestní podnět.

S ohledem na fakt, že se při konfiskacích našeho majetku s důsledky těžkých ublížení na zdraví včetně ublížení na zdraví s následkem smrti obligatorně v žalobách objevuje o více než o 90% méně majetku, než bylo zkonfiskováno, trváme na tom, aby v protokolech byla uvedena přesná váha a popis zjištění váhy jednotlivého zkonfiskovaného majetku –konopí a produktů konopí, nikoliv nic neříkající tvrzení jako např. 30 kusů rostliny konopí, nebo tři krabice konopí, nebo sklenice konopí apod. a pak bez možnosti jakéhokoliv ověření uveden nesmysl, že šlo o tolik a tolik kilogramů toxikomanicky využitelného materiálu a podobné bludy.

Podáváme rovněž stížnost na jednání policie, která neposkytla panu Rybářovi všechny zápisy z výslechů, a protože mu nemohla ani advokátka JUDr. Prášilová, požádal ji o ukončení advokátního zastoupení.
Pokud by snad žaloba nebo snad dokonce soud stejně jako uvedená organizovaná zločinecká skupina na NSZ a NS a ÚS ČR nepravdivě tvrdil, že konopí je prekurzor a nepředloží naše předběžné otázky Soudnímu dvoru, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/, doložme, že ani členská země EU nemá práva svými vrcholovými zástupci justice a exekutivy lhát, jako Baron Prášil a popírat úmluvy, zákony a judikaturu i soudně znalecká vyjádření znalců a znaleckých ústavů, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ a citujme nález ÚS ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06: „….:Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “

Vzhledem k tomu, že pan Marek Rybář nám není v tuto chvíli osobně dostupný a věc je naléhavá, pošle vám tento podnět vytištěný a níže podepsaný jako důkaz výše uvedených tvrzení.


Dne 13.9.2016


Dušan Dvořák, v.r.                                     Josef Pospíšil, v.r.
Za Cannabis is The Cure,z.s.             Za zřizovatele Edukativní konopné klinikyPotvrzuji výše uvedené dne 13. 9. 2016
Marek Rybář, v.r.